ЗВІТ КЕРІВНИКА

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Буратіно» Петрівської сільської ради завідувача Рибак С. А. про свою діяльність за підсумками 2013/2014 навчального року перед педагогічним колективним колективом та громадськістю

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу:

Функціонування дошкільної закладу у 2013/2014 н. р. регламентувалося нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу» від 28.10.2008 № 985, «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 №1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти, Програма виховання навчання дітей від двох до семи років; Статутом та річним планом роботи на 2013/2014 навчальний рік.

Я як завідувач забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

- здійснюю набір дітей до ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Буратіно»функціонує з 1984 року, проектна потужність 140 місць. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, згідно з Статутом. Порівняно з 2012/2013 навчальним роком кількість груп не змінилася. Наповнюваність груп перевищує нормативну потужність. Режим перебування дітей не змінився. Із 6 груп – усі з 12-годинним перебуванням дітей. Групи комплектуються відповідно віку, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків.

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі проходив відповідно до Програми виховання навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Протягом навчального року навчально-методична робота з педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, створення оптимальних умов для розвитку особистості, підвищення якості освітньо-виховного процесу. Педагогічний колектив систематично ознайомлювався з інноваційними технологіями, а саме:

- педагоги планово проходили курси підвищення кваліфікації;

- усім педагогам надавалася можливість участі в МО району (педагоги систематично звітували про свою участь в МО району на нарадах при завідувачі);

- педагоги закладу забезпечувались фаховою періодичною та сучасною методичною літературою;

- педагоги мали вільний доступ до фахових Інтернет-ресурсів закладу.

В закладі систематично відстежувався процес впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес шляхом аналізування:

- перспективного та календарного планування педагогів;

- рівня здійснення самоосвіти та підвищення фахового рівня (звернення за консультацією до вихователя-методиста закладу, використання ресурсів методичного кабінету закладу, самостійне опрацювання методичної та фахової періодичної літератури, робота з Інтернет-ресурсами);

- рівня створення педагогом методичної та дидактичної бази для впровадження інноваційної технології в групах.

Резуль­тати анкетування педагогів засвідчили, що порівнюючи з минулим роком, дієвість роботи педагогічних заходів забезпечувалася за рахунок проведення їх в інтерактивних формах, участі в підготовці до її про­ведення більшості педагогів, колективному виробленні оптимальних рішень. Так, до проведення педради, проводилась суттєва робота творчої групи, що значно підвищувала рівень її проведення, полегшувало контроль за виконанням рішень педагогічної ради. Рішення чотирьох засідань педрад виконані на 94 %.

На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розгляда­лися питання забезпечення умов для змістовного, комфортного перебування дітей в ДНЗ, дотримання рухо­вого режиму, принципу демократичного, правового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят.

Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення ком­плексних, інтерактивних занять, використання інноваційних підходів до роботи. Завідувачем, вихователем-методистом надано 15 консультацій з різних питань. Проведено 6 відкритих практичних показів, з них на висо­кому рівні — 4, на середньому рівні — 2.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям першої допомоги, збереження психічного й фізичного здоров'я та профілактику захворювань, систематично та у тісній взаємодії здійснюється огляд дітей випускних груп лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Систематично проводиться моніторинг основних показників розвитку дітей, результати фіксуються у «Антропометричних даних» та «Екрані захворюваності».

У режимі дня обов'язковими є: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, виконання вправ на профілактику пору­шень постави, плоскостопості, фізкультхвилинки, фізкультпаузи тощо. Діти мають змогу за згодою батьків прийма­ти кисневі коктейлі для зміцнення здоров'я та запобігання захворюваності.

Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи:

- місячник здорового способу життя (листопад 2013 року);

- спортивне свято «Про безпеку, діти, Ви не забувайте!»;

- спортивно-музична розвага «Ходить літо всім на втіху»;

- Дні здоров’я (згідно планів).

У садку вихователями всіх вікових груп, практичним психологом, фізінструктором та вчителем-логопедом проводиться робота з батьками, відповідно до умов життя, складу сім'ї, психоло­гічного клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори, семінари-практикуми, індивідуальна робота. Анкетування батьків свідчить, що більшість членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ; умови, створені для розвитку навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.

У минулому навчальному році адміністрація й педагогічний колектив приділяли велику увагу партнерським відносинам з батьківською громадою, налагоджені тісні контакти з місцевими закладами:

- Петрівською ЗОШ ( директор Демків Б.В.),

- Петрівською школою мистецтв (директор Кожемяченко З.І.),

- місцевою службою соціального захисту (старший співробітник Євніцька Н.В.),

- клубом (завідувач Реган Ю.М.) ,

- бібліотекою (бібліотекар Ковтун О.В.).

Для більш результативної роботи колективу постійно зміцнюється матеріально-технічна база навчального закладу. В основному дитячий садок забезпечений м’яким та твердим інвентарем. Питання покращення матеріальної бази вирішується Петрівською сільською радою та керівництвом закладу, батьківською громадою.

У 2013-2014 навчальному році в ДНЗ фінансово-господарська діяльність здійснювалась, згідно із річним планом, за сприяння Петрівської сільської ради (голова Овсієнко А.М.). Завдяки спільній праці зроблений косметичний ремонт в приміщенні 3 груп, пофарбовані сходинки на 2 поверхах, полагоджений дах над музичною залою. Також у групи придбані інвентар та матеріали для осередків розвивального середовища, проведення пошуково-дослідницької діяльності.

Закуплено та пошито костюми для дітей (до методичного об’єднання, весняних свят, випускного тощо); на початок навчального року докуплений м’який інвентар, посібники, ігри, наочність. Потрібно відзначити, що за кошти Петрівської сільської ради був утеплений та поштукатурений весь фасад дошкільного закладу. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок, придбана 1 та відремонтовані 2 пісочниці. Заслуговує на окреме відзначення проведена працівниками та батьками велика робота з оформлення та облаштування квітників на території садка, що закінчилась конкурсом-оглядом «У садочку, як у віночку» (травень 2014року).

Дошкільний заклад «Буратіно» протягом минулого навчального року брав участь у районних заходах:

- районній виставці дитячої творчості «Світ очима дітей» (листопад 2013 року);

- місячнику здорового способу життя (листопад 2013 року);

- Тиждень театрального мистецтва (листопад 2013 року);

- Всеукраїнській акції «16 днів без насильства» (грудень 2013 року);

- Природоохоронних акціях: « Збережи ялинку!», «Годівничка», «Первоцвіти».

На базі ДНЗ було проведено 2 педагогічні гостини для працівників району:

- РМО для музичних керівників на тему: «Роль театралізованої діяльності в художньо-естетичному розвитку дітей дошкільного віку. Театралізація української народної казки» (листопад 2013 року);

- РМО для вихователів-методистів на тему: «Роль вихователя-методиста в організації планування навчально-виховної діяльності з дітьми дошкільного віку в ДНЗ: аналітичні аспекти, моделювання освітньої діяльності, принципи планування» (січень 2014року).

Контроль за організацією харчування дітей здійснюється завідувачем, старшою медичною сестрою, бракеражною комісією. Робота з організації харчування дітей здійснюється, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227. Усі продукти харчування, що надходять до дошкільного закладу, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Харчування дітей відбувалося, відповідно до затверджених грошових норм, з розрахунку 6 грн на день на одну дитину. В дошкільному закладі, відповідно до режиму, здійснюється 4-х разове харчування для дітей всіх груп в об’ємі порцій відповідно віку дітей. Харчування дітей відбувалось за примірним двотижневим меню складеним на весняно-літній та осінньо-зимовий періоди і погодженим в санепідемстанцією. За результатами аналізустану управлінської діяльності щодо організації харчування в дошкільному закладі можна відзначити такі особливості:

- інформація з питань організації харчування дітей доводиться до всіх членів трудового колективу, шляхом видання наказів і оприлюднення їх змісту на нарадах при завідувачі;

- до контролю за організацією харчування залучені всі члени адміністрації та батьківська громадськість. Здійснення контролю відбувається у відповідності до плану контролю за розробленою системою, яка охоплює всі напрямки організації харчування як в кожній віковій групі, так і в закладі в цілому.

За результатами аналізу харчування щоквартально видаються накази з метою визначення недоліків та впровадження заходів щодо покращення харчування дітей в дошкільному закладі;

- проводиться моніторинг виконання натуральних та грошових норм із харчування;

- здійснюється щотижневий контроль за веденням відповідної ділової документації з харчування.

Відсоток виконання натуральних норм за основними продуктами харчування в цілому по дошкільному закладі складає 96%. Порівняно з минулим роком показник не змінився.

З метою оцінки якості харчування медичною сестрою проводилося зважування дітей усіх вікових груп один раз на квартал, з відповідним записом та аналізом у журналі антропометрії.

Медичний кабінет дошкільного навчального закладу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його оснащення, забезпечує лікарськими засобами, необхідними для надання першої допомоги. З метою профілактики захворювань стан захворюваності дітей знаходився на постійному контролі: випадки захворювань дітей постійно аналізуються, виявляються причини та намічаються шляхи щодо зменшення їх кількості. Щодня в кожній віковій групі організовується ранкова гімнастика, дві прогулянки з підбором рухливих ігор.

У дошкільному навчальному закладі проводилася робота з організації та проведення загартовуючих заходів, профілактичних комплексів. Під контролем адміністрації та медичного персоналу знаходяться: проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, рухливих ігор, дотримання рухової активності протягом дня та режиму в кожній віковій групі. Проводиться просвітницька робота серед батьків. У приміщенні дошкільного закладу в наявності агітаційні матеріали з охорони життя і здоров’я дошкільників, де висвітлюється відповідна темі інформація, консультативні матеріали для батьків в куточках змінюються впродовж року. Систематично проводилася оздоровча робота з дітьми. Зміст оздоровчих заходів у дошкільному навчальному закладі включає наступне: забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, дотримання санітарно-гігієнічних норм, профілактичну роботу, повноцінне, збалансоване харчування дітей, вітамінізацію, вживання соків та свіжих фруктів, овочів, загартування, проведення фізхвилинок, динамічних пауз, коригуючої гімнастики.

Розроблені та затверджені конкретні заходи щодо охорони життя і здоров'я вихованців та запобігання усіх випадків дитячого травматизму під час навчальної діяльності та в побуті. У 2013-2014 н. р. випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу не було.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу було вжито заходи щодо впровадження вимог Закону України «Про звернення громадян» та наказу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Завідуюча ДНЗ «Буратіно» С. А. Рибак

Кiлькiсть переглядiв: 318

Коментарi